RAC

KVS-WRG-Systeme mit zwei oder mehreren Lamellenwärmetauscher (RAC)

RAC

PHE Cross

Wärmerückgewinnungsplattentauscher (PHE)

PHE Cross

HHP, VHP

Wärmerohre Für Wärmerückgewinnung (HP)

HHP, VHP

RRE

Drehradwärmetausher (Rotationswärmetauscher) Für Wärme- und Energierückgewinnung (RRE)

RRE

PHE Counter

Wärmerückgewinnungsplattentauscher (PHE)

PHE Counter

HPHS

Wärmerohre Für Wärmerückgewinnung (HP)

HPHS